O´Toole KBT

Information

KBT?
Coaching? | Specifik fobi? | Tvångssyndrom? | Paniksyndrom? | GAD? | PTSD?
Depression? | Autismtillstånd? | Autistiska drag? | ADHD/ADD/DAMP? | Tourettes syndrom
Samlevnadsproblem? | Sömnproblem (insomni)?
Litteratur tips!

 


 

Vad är KBT?

Det sätt som begreppet "beteende" används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi. De terapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva när det gäller behandling av psykiska problem.

En kognitiv beteendeterapeut börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem.

Orsakerna till problemen är inte på förhand bestämda men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. Även tanke och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande.

I terapin fokuseras dock på här och nu situationen och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av tex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden.

De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser som vid en individuell terapi eller från flera personer som vid familjeterapi. Både individuell behandling med en patient i taget och gruppbehandling med flera patienter förekommer inom KBT.

| top |

 


 

Coaching

Coaching fungerar bäst för dig som vill förändra ditt liv och åstadkomma en rörelse framåt. Coaching hjälper dig att överbrygga glappet mellan var du är och var du vill vara  och synliggör vad som eventuellt hindrar dig i dag. Coaching ger dig stöd att hitta kraft och öka din självinsikt. Hur arbetar du med din coach? Mål och omfattning av coachingen bestämmer du själv i samråd med din coach.


Vad kan en coach ge dig?

| top |

 


 

Specifik fobi

Specifika fobier är väl avgränsade till en enda typ av föremål eller situationer. Det kan vara ormar, spindlar, fåglar, getingar, hundar, katter, blod, sprutor, hissar, att flyga eller höga höjder. Denna form av stark rädsla kan ofta botas med korta och intensiva behandlingsinsatser. Principen för behandlingen är att personen i fråga stegvis och under trygga förhållanden skall våga möta det som skapar rädslan.

| top |

 


 

Tvångssyndrom (OCD)

Tvångssyndrom utgörs av tvångshandlingar och tvångstankar. De kan yttra sig på många olika sätt. Tvångshandlingar kallas även ritualer och har som funktion att neutralisera oönskade tvångstankar som tränger sig på. I sina vanligaste former innebär tvångsproblem ett omfattande tvångsmässigt tvättande eller kontrollerande. I behandlingen får personen i små steg utsätta sig för det skrämmande och för att inte neutralisera ångesten genom till exempel tvättning, kontrollbeteende eller ritualer. Allt sker stegvis, man börjar lätt så att personen får uppleva att hon eller han klarar ångesten utan att neutralisera den och fortsätter successivt med behandlingen. 

| top |

 


 

Paniksyndrom

Paniksyndrom innebär intensiva ångestattacker, med kroppsliga symptom, som skapar en rädsla för att dö, bli galen eller på annat sätt helt förlora kontrollen. Det rör sig om en rad olika kroppsliga symptom: andning, hjärtklappning, bröstsmärtor, yrsel, darrningar och skakningar, bortdomningskänslor, svettningar, värme- och köldvågor. Personer med panikattacker söker ofta upp sjukhusens akutmottagningar eftersom de kroppsliga reaktionerna är så tydliga. Den drabbade gör en katastroftolkning av sina kroppsliga reaktioner, den felaktiga tolkningen ökar reaktionerna och det uppstår en ond spiral som mynnar ut i en panikattack. I behandlingen får personen lära sig att omtolka sina tankar och sina kroppsliga reaktioner så att symptomen inte tas som tecken på en annalkande katastrof.

| top |

 


 

Generaliserad ångest (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom utmärks av att personen känner en ständig oro inför en mängd olika livsomständigheter. Det kan gälla familj, ekonomi, arbete, egen hälsa osv. Ĺngesten är alltså inte knuten till någon speciell situation. Ofta tror personen att ängslan och orostankar kan leda till katastrofer av olika slag, såsom att tappa kontroll, bli galen, bli hånad eller bli illa omtyckt. Med behandling kan personen förmås att identifiera och testa rimligheten i sitt oroande och att utveckla alternativa tolkningar och tankesätt.

| top |

 


 

Post-traumatiskt stressyndrom (PTSD)

Post-traumatiskt stressyndrom innebär att man efter en traumatisk händelse får problem med ångest. Symtomen på ångest avtar inte efter en rimlig tid utan dyker upp i situationer som inte är direkt kopplade till traumat. Man har återkommande minnen, drömmar och flashbacks om händelsen. Man kan reagera överdrivet på likartade situationer, få aggressionsutbrott eller känna ledsamhet utan att förstå varför. I behandlingen arbetar man dels med det upplevda traumat tills ångesten klingar av och dels med att tydliggöra hur händelsen påverkat grundsynen på livet, sig själv och andra människor.

| top |

 


 

Depression

Deprimerade personer förlorar energi och intresset för vardagliga aktiviteter. Koncentrationsförmågan försämras, sömnproblem och viktnedgång/viktuppgång är vanliga symptom. Den deprimerade personen tänker i negativa banor kring det mesta. Tillvaron känns meningslös, framtiden hopplös och själv är man värdelös. Det är också vanligt med skuldkänslor och självmordstankar. Personen får i terapi hjälp med att hitta tillbaka till sitt tidigare sätt att uppleva positiva känslor eller finna nya vägar till livslust. I Kognitiv beteendeterapi försöker man också identifiera grundläggande attityder som ökar risken för depressioner. Dit hör önskan att alltid vara omtyckt av alla eller att alltid prestera på toppen av sin förmåga. Effekterna av KBT-behandling blir mer bestående då metoden medför en inlärning av nya sätt, att av egen kraft, hantera framtida negativa händelser. Detta gör att risken för återfall minskar.

| top |

 


 

Autismtillstånd

Alla falla av autism och autismliknande tillstånd har symptom från tre olika områden, en triad av symptom;

Detta betyder att man inte ser det, som för många andra är klart och uppenbart. Alla outtalade sociala regler som finns i samspelet mellan människor blir oftast svåra att förstå. När människor inte säger exakt vad de menar utan använder sig av benämningar som cirka, ungefär och lagom blir det också svårt att förstå vad andra menar. Förmågan att i förväg skapa en föreställning om en plats eller en händelse är svår. Det gör ofta att det blir fel eller missförstånd i vardagen för en person med autism. Det blir också svårt att veta vad som förväntas av en i olika situationer eftersom det mesta förblir otydligt och förvirrande. Det är inte ovanligt att man får ångest eller blir nedstämd.

Idag ser man autism som ett spektra, det vill säga att man kan ha mer eller mindre av autism. Det finns därmed tre nivåer gällande svårighetsgradering av autism, vilket innefattar nivåerna: kräver stöd, kräver omfattande stöd samt kräver mycket omfattande stöd.

 

| top |

 


 

Autistiska drag

När man inte har så svåra symptom talar man om autistiska drag. Det kan vara att man inte kan behålla uppmärksamheten på något en längre stund eller att det är svårt att koncentrera sig på studier. All träning och behandling vid autism och autismliknande tillstånd måste bygga på kunskap om autism och hur personen ifråga fungerar. Vissa svårigheter har alla gemensamt men olikheterna är också stora. Varje person med autism är en unik individ och därför behövs en skräddarsydd behandling för var och en. Arbetet bör vara långsiktigt och det är bra om det kan ske i samarbete med anhöriga. Det terapeutiska arbetet handlar mycket om tydliggörande, om struktur i tillvaron och om konsekvenser av ageranden, eftersom många med autism har svårt att se helhet och sammanhang. De behöver en tydlig ram för sin dag och med relativt fasta tider och aktiviteter. I terapin får personen även lära sig att bli bättre på att klara förändringar. 

| top |

 


 

ADHD/ADD/DAMP

ADHD är en förkortning av engelskans "Attention Deficit Hyperactivity Disorder" vilket brukar översättas med "uppmärksamhetsstörning med överaktivitet".

Huvudsymtomen är uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och hyperaktivitet.

Uppmärksamhetsproblem vid ADHD innebär att individen lätt störs av det som händer runt omkring, tappar fokus och har svårt att upprätthålla koncentrationen. Individen hoppar från det ena till det andra utan att få något klart. Efter att blivit avbruten är det svårt att åter komma igång och återuppta det man sysslade med. En del dagdrömmer mycket, sitter i egna tankar, är inte närvarande och blir lätt förvirrade. Omgivningens reaktion blir ofta att "hon/han inte lyssnar". Svårigheten med att inte kunna kontrollera impulser gör att individen inte kan hejda sina reaktioner, det är impulsen i stunden som styr. Individen kastar ofta ur sig svar innan man lyssnat färdigt då det är svårt att vänta. Den överdrivna aktivitetsgraden gör att individen rör sig mer, pratar/låter mer än andra. Omgivningens kommentarer blir ofta att "han sitter aldrig stilla", "hon pratar alltid", "hon är jämt för otålig" osv.

För många vuxna med ADHD är uppmärksamhetsproblemet ofta det dominerande. Det blir svårt att planera, organisera och komma igång med sitt arbete, sina studier eller med vardagssysslor i hemmet. Det kan vara svårt att tåla vanliga vardagliga stressmoment och många beskriver sig ofta som utarbetade. Det kan vara svårt att mobilisera energi för det som skall göras och man skjuter lätt upp vardagens rutiner. Många beskriver en känsla av rastlöshet och svårigheter att slappna av, samt en vantrivsel när inget spännande händer. Brister i arbetsminnets sätt att fungera leder till svårigheter att göra flera saker samtidigt. Att inte kunna bromsa upp i steget från tanke till handling kan leda till negativa konsekvenser. För många vuxna med ADHD leder svårigheterna med att leva upp till de krav som ställs från studie- och arbetslivet och i relationer till andra till uppgivenhet och nedstämdhet. En del utvecklar även depression.

ADHD är ingenting som "växer" bort, problematiken finns kvar men förändras genom åren. Det är viktigt att personer blir bemötta av omgivningen utifrån sina förutsättningar. Med en väl anpassad miljö i hemmet eller arbetsplats/skola, ges möjligheter att deras goda sidor kommer till sin rätt. Stöd kan innefatta information, praktiska råd och strategier som underlättar för personen att leva med funktionshindret. De behöver hjälp med att förenkla och strukturera sin tillvaro samt att förbättra planering i vardagslivet.

 

| top |

 


 

Tourettes syndrom

Tourettes syndrom kännetecknas av motoriska tics (ofrivilliga hastiga rörelser) samt någon form av vokala tics. Motoriska tics kan vara allt från enkla rörelser som blinkningar, grimaser, handskakningar och ryckningar i axlar till mer komplexa rörelser som hopp, slag mot egna kroppen, lukta på händerna och liknande. Vokala tics kan vara harklingar, hostningar, hastiga inandningar, grymtningar, gälla läten och skrik eller ord. Ticsen kan undertryckas kortvarigt t ex bland mycket folk men måste sedan släppas loss t ex i hemmet. Det är även svårt med koncentration, impulsivitet och hyperaktivitet även tvångstankar och tvångshandlingar är vanligt förekommande.

 

| top |

 


 

Samlevnadsproblem

Samlevnadsproblem innebär att parterna har lite eller inget utbyte av varandra, de har slutat att visa varandra uppskattning eller respekt och att de har slutat att göra trevliga saker tillsammans. Behandlingen syftar till träning i kommunikation, det vill säga att aktivt lyssna, att ge uttryck för känslor, att formulera sina behov på ett tydligt sätt samt att ge och ta emot uppskattning och kritik. Problem och konfliktlösning ingår. En annan viktig fråga kan vara att öka parets sexuella tillfredsställelse. Ibland kan relationsproblem leda till att den sexuella samvaron försämras. Ibland kan sexuella funktionsstörningar vara det största problemet. Hos män kan det röra sig om erektionsstörningar eller problem med för tidig eller för sen utlösning. Hos kvinnor kan det gälla upphetsnings och orgasmsvårigheter eller vaginism. Vid sexuella problem är tanken att minska ångestkänslor som kan vara knutna till problemet, men även att stärka de sexuella känslorna, öka kunskapen om sexualiteten, utveckla nya färdigheter och en bättre kommunikationsförmåga. Paret får uppgifter att tillämpa i hemmet. 

| top |

 


 

Sömnproblem (insomni)

Till skillnad från många andra problem orsakas sömnstörning (insomni) inte bara av en faktor eller händelse. Snarare beror sömnproblemen på ett antal faktorer som skiljer sig från person till person. Oftast är insomni ett symtom på andra problem. Smärta, depression eller olika typer av ångesttillstånd kan vara anledningar till att sömnen blir störd. Ofta hjälper det att lösa de bakomliggande orsakerna för att sömnen skall förbättras. Ibland kan dock sömnsvårigheten finnas kvar även om det ursprungliga problemet har lösts eller försvunnit. En del i arbetet med att komma tillrätta med sömnproblem är att skaffa sig grundläggande kunskap om hur sömn fungerar samt faktorer som påverkar sömnkvalitén. Målet med behandling är att minska problematiska sömnrelaterade aktiviteter så mycket som möjligt.  

| top |

 


 

Stress

En stressreaktion med en snabb aktivering när det behövs och en effektiv avstängning när stressen har upphört anses vara ett hälsosamt sätt att hantera stress på. Vad som är skadligt är bristen på möjlighet till återhämtning. Exempel på återhämtning kan vara sömn, tid för sig själv eller gemensam fritid med andra. Idag är stressen mer långvarig och av psykisk karaktär och återhämtningsperioderna är få och korta.

För att kunna hantera stress på ett effektivt sätt är det viktigt att lära sig och förstå växelverkan mellan biologi, psykologi och individens miljö. Det är också viktigt att inse att det behövs stressreducerande aktiviteter på många olika plan i en persons liv. Man behöver bli medveten om, och göra sig av med onödiga stressfaktorer.

En stor del av behandlingen består av att utveckla personens egna resurser för att hantera stress. Man lär sig att införa en sund förmåga att hantera stress och att använda sina egna resurser för att bekämpa stressen. Att utveckla problemlösning och sociala färdigheter är en viktig del av denna process. Likaså är det viktigt att lära sig kontrollera stressreaktioner genom att lära sig olika typer av avslappning. 

| top |

 


 

Delvis källa. Beteende terapeutiska Föreningens hemsida: www.kbt.nu

 


 

Litteraturtips


Autism och Aspergers Syndrom


DAMP/ADHD


Tourettes syndrom


Tvångssyndrom/OCD


Social fobi


Övrigt


| top |
Copyright © 2020 O´Toole KBT AB - info@otoolekbt.se

  

Valid HTML 4.01 Transitional