O'TOOLE KBT

Info

Behandli​ngar

Kontakt

Hitta hit

Välkommen till O'Toole KBT

Med hänsyn till den rådande situationen gällande Covid-19 erbjuder vi ​på O'Toole KBT möjligheten att genomföra sessioner via telefon.

O´Toole KBT är en privatägd psykologmottagning som är belägen i centrala Göteborg. Vi som arbetar här har en gedigen kompetens inom områdena: ångestproblematik, ätstörningar, depressioner, stress, specifika fobier (hund, katt, orm, råtta m.fl.), sömnstörningar, utmattningssyndrom, PTSD (Post-traumatiskt stressyndrom), ADHD, högfungerande autism, hasardspelsyndrom (spelberoende), relationsproblematik och sexuella problem. 

O´Toole KBT arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi som utgår från forskningsbaserade behandlingsmetoder. Vi arbetar med såväl enskilda personer (ungdomar och vuxna), grupper och med företag. O´Toole KBT har ett kontinuerligt samarbete med Försvarsmakten, Polismyndigheten, Dentsply IH, NMC Personalvård, Trygg Hansa m.fl.

Kognitiv beteendeterapi

Det sätt som begreppet "beteende" används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi. De terapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva när det gäller behandling av p​sykiska problem.

En kognitiv beteendeterapeut börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem.

Orsakerna till problemen är inte på förhand bestämda men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. Även tanke och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande.

I terapin fokuseras dock på här och nu situationen och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av tex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden.

De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser som vid en individuell terapi eller från flera personer som vid familjeterapi. Både individuell behandling med en patient i taget och gruppbehandling med flera patienter förekommer inom KBT.