Välkommen till O’Toole KBT

O’Toole KBT är en privat psykologmottagning, belägen i centrala Göteborg. Våra legitimerade psykologer erbjuder evidensbaserad psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi tar emot ungdomar och vuxna i individualterapi, både privat och genom företag.

Vi har ett kontinuerligt samarbete med bland annat If Skadeförsäkring och Folksam genom Kris- och Traumacentrum, Trygg Hansa genom SOS International, Dentsply Sirona och Fria Bröd.

På O’Toole KBT har vi gedigen kompetens inom flera områden däribland ångestproblematik, ätstörningar, depressioner, stress, specifika fobier, sömnstörningar, utmattningssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, hasardspelsyndrom (spelberoende), relationsproblematik, sexuella problem och ADHD.

Önskar du som privatperson eller förtag komma i kontakt med mottagningen eller någon av våra psykologer, klicka här.

Besväras du av stress och vill få hjälp att skapa en mer hållbar livssituation?

Vi på O’Toole KBT har tillsammans med Anders Gullberg på Arena MED startat ett projekt där vi hjälper människor som besväras av stressrelaterad ohälsa. Vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där vi erbjuder kunskap och behandling för såväl fysiska som psykiska besvär kopplat till stress. 

Inom ramen för projektet får du träffa en legitimerad psykolog för att beskriva din situation och de faktorer som bidrar till stress. Baserat på din beskrivning tar psykologen fram verktyg som du får arbeta med för att på ett mer hållbart sätt hantera de stressorer som du möter i din vardag. Vidare får du i kontakt med legitimerad naprapat stöd med att ta fram ett individanpassat rörelse- och träningsschema som passar dig. Detta i syfte att förebygga och motverka de effekter som stress kan ha på kroppen.

Projektet vänder sig både till dig som privatperson men även till företag som önskar stötta sina anställda i att skapa en mer hållbar livs- och arbetssituation. Kontakta oss om du är intresserad och önskar mer information.

Kognitiv beteendeterapi

Det sätt som begreppet ”beteende” används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi. De terapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva när det gäller behandling av p​sykiska problem.

En kognitiv beteendeterapeut börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem.

Orsakerna till problemen är inte på förhand bestämda men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. Även tanke och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande.

I terapin fokuseras dock på här och nu situationen och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av tex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden.

De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser som vid en individuell terapi eller från flera personer som vid familjeterapi. Både individuell behandling med en patient i taget och gruppbehandling med flera patienter förekommer inom KBT.

Våra psykologer

Beatrice Augustsson

Beatrice är legitimerad psykolog och har läst psykologprogrammet vid Umeå universitet. Hon har även genomgått en bemötandeutbildning med fokus på självskada samt en utbildning i återfallsprevention utifrån KBT och MI. 
Beatrice har tidigare arbetat inom primärvården, rättspsykiatrin och kriminalvården. Hon har även arbetat inom specialistpsykiatrin med personlighetssyndrom, depression, social fobi och ångestproblematik. Beatrice har erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar och enskilda terapier. Jobbar även med krisstöd och traumafokuserad behandling. 

Kontakt
beatrice@otoolekbt.se

Vanessa Augustsson

Vanessa är legitimerad psykolog och har läst psykologprogrammet vid Karolinska institutet i Stockholm. Hon har erfarenhet av arbete inom primärvård, rättspsykiatri, beroendevård samt elevstödjande verksamhet för barn och unga i samhällsvård. Hon har genomgått vidareutbildning i psykologisk behandling av barn och unga, iKBT och återfallsprevention utifrån KBT och MI. Hon har även gått socialtjänstens utbildning Barns behov i centrum (BBIC).
Vanessa har erfarenhet av arbete med psykologiska utredningar, handledning och konsultation riktad till skolpersonal och socialtjänst samt behandling i form av grupp- och individualterapi.

Kontakt
vanessa@otoolekbt.se

Karin O’Toole Augustsson

Karin är legitimerad psykolog och har läst psykologprogrammet, allmän sexologi och klinisk sexologi vid Göteborgs universitet. Hon har även läst handikappvetenskap med inriktning mot autismspektrum och kompletteringsutbildnin​g inom KBT i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen och KBT-Forum i Uppsala. Utöver högskolestudier har hon vidareutbildat sig inom ångest problematik, depression samt autism. Karin har erfarenhet av arbete med individualterapi, handledning av skolor och arbetsplatser samt arbete med grupper med ångestproblematik och depression.
Karin tar inte emot nya patienter.

Kontakt
karin@otoolekbt.se

Behandling och priser

Vi erbjuder individuella KBT-behandlingar för ungdomar och vuxna. 
Under det första samtalet har du möjlighet att beskriva din situation och ditt problem. Psykologen kommer därefter att ge dig en beskrivning av hur den ser på problemet och hur ni kan tänkas arbeta med det tillsammans.

Våra samtalssessioner är 45 minuter. För privatpersoner tar vi ut en avgift på 1000:- per session. Avgift för företag bestäms enligt överenskommelse.

O’Toole KBT har en avbokningspolicy som innebär att inbokade tider avbokas senast kl. 10:00 dagen före inbokad tid. Detta gäller även helger och kan göras via telefon eller mejl. Vid sen avbokning samt vid uteblivit besök debiteras fullt pris.

Kontakta oss

Mottagningen är centralt belägen i Göteborg och du hittar till oss lätt både kollektivt och med bil.
Våra öppettider är vardagar kl. 9:00 – 16:00.
För att boka en tid vänligen kontakta oss via mejl eller telefon.

Adress: Vasagatan 5A, 411 24 Göteborg
Mejl: info@otoolekbt.se
Telefonnummer: 073-622 58 73

Rulla till toppen