O’TOOLE KBTVälkommen till O’Toole KBT

O'Toole KBT är en privatägd psykologmottagning, belägen mitt i centrala Göteborg. Vi som arbetar här har en gedigen kompetens inom områdena; ångestproblematik, ätstörningar, depressioner, stress, specifika fobier (hund, katt, orm, råtta m.fl.), sömnstörningar, utmattningssyndrom, PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), ADHD, hasardspelsyndrom (spelberoende), relationsproblematik och sexuella problem. 

O'Toole KBT arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi som utgår från evidensbaserade behandlingsmetoder. Vi arbetar med enskilda personer (ungdomar och vuxna), grupper och med företag. O'Toole KBT har ett kontinuerligt samarbete med If Skadeförsäkring och Folksam genom Kris- och Traumacentrum, Trygg Hansa genom SOS International, Dentsply IH, Fria Bröd med flera.


Kognitiv beteendeterapi

Det sätt som begreppet ”beteende” används inom KBT skiljer sig från vardagsspråkets användning av ordet. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar och uppfattningar om händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteende i denna bemärkelse är föremål för förändring inom kognitiv beteendeterapi. De terapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva när det gäller behandling av p​sykiska problem.

En kognitiv beteendeterapeut börjar alltid med att göra en beteendeanalys av samspelet mellan individ och omgivning. Grunden för beteendeanalysen är att varje människa är unik och analysen är därför högt individualiserad men utifrån allmänna principer. Analysen syftar till att kartlägga orsakerna till just denna individs problem.

Orsakerna till problemen är inte på förhand bestämda men en kunnig KBT-terapeut har god kännedom om vilka olika samspel mellan individ och omgivning som brukar förekomma. Även tanke och beteendemässiga strategier som kan härledas från tidiga relationer analyseras för att skapa förståelse för problemens vidmakthållande.

I terapin fokuseras dock på här och nu situationen och de faktorer som där förekommer. Dessa kan utgöras av tex sociala färdighetsbrister, feltolkningar av signaler från den egna kroppen och omgivningen eller andras uppmärksamhet för olika beteenden.

De behandlingsmetoder som ryms inom KBT kan utgå från en persons problem och upplevelser som vid en individuell terapi eller från flera personer som vid familjeterapi. Både individuell behandling med en patient i taget och gruppbehandling med flera patienter förekommer inom KBT.Våra psykologer

Beatrice Augustsson

Beatrice är legitimerad psykolog och har läst psykologprogrammet (300 hp) vid Umeå universitet. Hon har även genomgått en bemötandeutbildning med fokus på självskada. 
Beatrice har tidigare arbetat inom primärvården, rättspsykiatrin och kriminalvården. Hon har även arbetat inom specialistpsykiatrin med personlighetssyndrom, depression, social fobi och ångestproblematik. Beatrice har erfarenhet av arbete med neuropsykiatriska utredningar och enskilda terapier. Jobbar även med krisstöd och traumafokuserad behandling. 

Kontaktuppgifter till Beatrice finner du här.

Vanessa Augustsson

Vanessa är legitimerad psykolog och har läst psykologprogrammet (300 hp) vid Karolinska institutet. Hon har erfarenhet av arbete inom primärvård, rättspsykiatri, beroendevård samt elevstödjande verksamhet för barn och unga i samhällsvård. Vanessa har vidareutbildat sig inom trauma hos barn och unga samt genomgått socialtjänstens utbildning Barns behov i centrum (BBIC). Hon har erfarenhet av arbete med psykologiska utredningar och enskilda terapier för bland annat stress, oro, ångest, depression och fobier.

Kontaktuppgifter till Vanessa finner du här.

Karin O’Toole Augustsson

Karin är legitimerad psykolog och har läst psykologprogrammet (200 hp), allmän sexologi (10 hp) samt klinisk sexologi
(10 hp) vid Göteborgs universitet. Hon har även läst handikappvetenskap med inriktning mot autismspektrum 1 (30hp) samt gått en kompletteringsutbildnin​g (30 hp) inom kognitiv beteendeterapi i samarbete med Beteendeterapeutiska föreningen och KBT-Forum i Uppsala. Utöver högskolestudier har hon vidareutbildat sig inom ångest problematik, depression samt autism. Karin har erfarenheter av att handleda skolor och arbetsplatser samt arbeta med grupper med ångestproblematik och depression. Hon arbetar även med enskilda personer i behandling.

Karin tar inte emot nya patienter.
Kontaktuppgifter till Karin finner du här.Behandling och priser

Vi erbjuder individuella behandlingar för ungdomar och vuxna. Under det första samtalet har du möjlighet att beskriva din situation och ditt problem. Vi kommer att ge dig en beskrivning av hur vi ser på problemet och hur vi kan tänka oss att arbeta med det.

För privatpersoner tar vi ut en avgift på 1000:- per session á 45 minuter. För företag bestäms avgift enligt överenskommelse.

O’Toole KBT har en avbokningspolicy som innebär att inbokade tider avbokas senast kl. 10:00 dagen före inbokad tid. Detta gäller även helger och kan göras via telefon eller mejl. Vid sen avbokning samt vid uteblivit besök debiteras fullt pris.


Kontakta oss

Mottagningen ligger på Vasagatan 5A, 411 24 Göteborg bredvid Handelshögskolan, i byggnaden med en 7-Eleven-butik på hörnet. Bredvid butiken finns en röd port, det är nummer 5A.
För att komma in i byggnaden ringer du på porttelefonen genom att trycka 2 och sedan på klocksymbolen. Mottagningen ligger en halv trappa upp.

Kollektivt kommer du till oss genom att ta spårvagn 2 eller 3 till Vasa Viktoriagatan, alternativt spårvagn 3, 6 eller 11 till Hagakyrkan.

Våra arbetstider är vardagar kl. 9:00 – 16:00.
För att boka en tid vänligen kontakta oss via mejl info@otoolekbt.se eller telefon 073-622 58 73.
För att komma i direkt kontakt med våra psykologer kan du mejla.

Beatrice Augustsson: beatrice@otoolekbt.se
Vanessa Augustsson: vanessa@otoolekbt.se
Karin O’Toole Augustsson: karin@otoolekbt.se
Rulla till toppen